Beslut från Lioness Medtech AB (publ) Årsstämma 2023

Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från Lioness Therapeutics AB (under namnändring till Lioness Medtech AB) årsstämma den 9 juni 2023 kl 15.30 på Lilla Frösunda, Solna.

Beslut från Lioness Medtech AB (publ) Årsstämma 2023

Val av styrelse och ordförande
Nyval skedde av Bertil Carlsén som styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Murman, Bernt Nordin och Charlotta  Nordin.

Ändring av bolagets firma
Bolagets firma ändras till Lioness Medtech AB ( publ) med nuvarande namnet Lioness Therapeutics kvarstående som bifirma.

Bemyndigande för styrelsen
Styrelsen bemyndigades att genomföra emission av aktier och aktierelaterade instrument med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt upp till 20 procent av utestående aktier fram till nästa årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag till stämman.

MR-LINAC leverans till HUS slutförd
VD informerade på stämman om att bolagets leverans av ett behandlingsrum för kontinuerligt magnetstyrd strålbehandling baserad på ViewRay MRIdian (MR-LINAC)  till HUS, Helsingfors Universitet Sjukhus  i Finland, framgångsrikt har slutförts i enlighet med upphandlingsvillkor. Samt att stort intresse finns för liknande installationer på den nordiska marknaden, när äldre teknologi för strålbehandling skall kompletteras eller ersättas med MR styrd precisionsbestrålningsteknologi.

Övrigt
Vidare beslutade stämman att fastställa Årsredovisningen för 2022, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning, att resultatet för 2022 balanseras i löpande räkning, att fastställa arvode åt styrelsen och revisor samt att välja revisionsbolaget Price Waterhouse Coopers med ansvarig revisor Tommy Donath fram till årsstämman 2024, som bolagets revisorer.

Fullständigt protokoll från stämman hålls tillgänglig för aktieägare via bolagets hemsida www.lionessmedtech.se

För mer information kontakta:
Bernt Nordin, VD, +46 70 996 04 45, bernt.nordin@lightions.com

LIONESS Medtech grundades 2010 med syfte att tillhandahålla system och utrustning för strålbehandling och cancerdiagnostik baserad på världsledande teknik, till kunder i Norden och Europa. Lioness levererar och servar kompletta system av magnetkamerastyrd precisionstrålbehandling från ViewRay, strålknivar från ZAP och partikelacceleratorer för cancerdiagnostik från Sumitomo Heavy Industries.  2021 fick Lioness ordern att leverera Helsingfors Universitetssjukhus nya system för cancerhandling. www.lionessmedtech.com