Årsstämma

LIONESS Therapeutics AB (publ) inbjuder aktieägare till bolagstämma den 9e juni 2023 kl 15.30 på kontoret i Solna. Avstämningsdag 31/5 och anmälan sker senast måndag den 5e juni till info@lionessmedtech.com

Kallelse till Årsstämma i LIONESS Therapeutics AB (publ)

Tid: Fredagen den 9/6 kl 15.30 till 16.30

Plats: LIONESS kontor, Gustav lll:s Boulevard 1D, 169 72 Solna

Ärenden:

§1. Val av ordförande vid stämman
§2. Upprättande och godkännande av röstlängd
§3. Val av en eller två justeringsmän
§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§5. Godkännande av dagordning
§6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen, bil. 1
§7. Beslut om
– a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
– b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
– c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
§8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, bil. 2
§9. Val av styrelsen och av revisorer, bil. 2
§10. Förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, bil. 3
§11. Andra ärenden som ska tas upp på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen:
– a. Förslag till namnändring till Lioness Medtech AB (publ).
§12. Stämmans avslutande.

 

Dokument och underlag tillhandahålls till aktieägare på begäran.