News


Annual Meeting 2024

LIONESS Medtech AB (publ) invites shareholders to attend the General Meeting scheduled on June 28, 2024 at 1:30 p.m. at the Solna office. Shareholders must be registered no later than the record date, June 21, 2024. Register to info@lionessmedtech.com no later than June 21, 2024.

Welcome!

The Board.


LIONESS Medtech AB (publ) inbjuder aktieägare till bolagstämma den 28e juni 2024 kl 13.30 på kontoret i Solna. Avstämningsdag 21/6. Anmälan senast 21/6 sker till info@lionessmedtech.com.

Välkomna!

Styrelsen.


Kallelse till Årsstämma i Lioness Medtech AB (publ)

org nr. 556801-2156

Tid: Fredag den 28/6 2024 kl 13.30

Plats: Lioness kontor, Gustav lll’s Boulevard 1D, 169 72 Solna, Stockholm, samt  via Google meet

Rätt att deltaga: I enlighet med ABL (2005:551) kap 7

Anmälan: Mailas till info@lionessmedtech.com senast 2024-06-21, som också är avstämningsdag. Omregistrering av förvaltarregistrerade aktier krävs för att kunna rösta på stämman, samt fullmakt för de fysiska personer som representerar juridiska personer. Dessa mailas in vid anmälan för de som deltager via Google-meet. Kalenderbokning med Google-meet länk kommer att skickas ut till de som avser medverka på̊ distans efter anmälan har stängts, se datum ovan.


Ärenden:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd, samt godkännande av att röstning kan ske för deltagare vi videokonferens.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen, bil. 1.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, bil. 2.

9. Val av styrelsen och av revisorer, bil. 2.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, bil. 3.

11. Andra ärenden som ska tas upp på bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande.

Välkomna!

Styrelsen i Lioness Medtech AB (publ)


Bilagor:

Bil 1. Årsredovisning 2023, inkl. revisionsberättelse — skickas till aktieägare via e-post senast två veckor innan stämman

Bil 2. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer samt arvode

Bil 3. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen


Bilaga 1. Årsredovisningen, inkl. revisionsberättelse — skickas till aktieägare via e-post senast två veckor innan stämman.

Bilaga 2. Valberedningens förslag till styrelse samt arvoden i Lioness Medtech AB

Förslag till ledamot tillika styrelsens ordförande: Bertil Carlsén, omval (oberoende i förhållande till ägare och bolaget).

Ledamöter: Anders Murman, omval (oberoende i förhållande till ägare och bolaget) Bernt Nordin, omval (VD och medgrundare i Lioness Medtech) Charlotta Nordin, omval (Forskningsansvarig och medgrundare i Lioness Medtech).

Valberednings förslag till revisorer för verksamhetsåret 2024: Price Waterhouse Coopers med ansvarig revisor Tommy Donath.

Valberedningens förslag till arvode till revisorer: Enligt överenskommen räkning.

Valberedningens förslag till arvode till Styrelseledamöter

Oförändrade arvoden, SEK 175 000 till styrelsens ordförande och 100 000 till styrelsens externa ledamöter.

Valberedningen,

Stockholm 2024-05-29

Bernt Nordin, and Lotta Nordin.

 

Bilaga 3. Förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner fram till nästa stämma.

Styrelsen i Lioness Medtech AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier samt de aktier som emitteras i pågående nyemission.